Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

6383 14d0 500
Reposted fromflufs flufs viamentalstate mentalstate
musli
Reposted fromshakeme shakeme viabeeth beeth
musli
2312 844a
Reposted frommental-cat mental-cat viamononok mononok
musli
- Szczęście to moje drugie imię - zapewnił niewyraźnie Rincewind. - Co prawda moje pierwsze imię to: Nie.
— Terry Prachett, "Ciekawe czasy"
Reposted frommaybelater maybelater viakarr4mba karr4mba
musli

Jaka ona jest? - pyta ojciec.
- Co Ci będę mówił. Jest taka, że jeszcze nie zdąży wyjąć papierosa, a już się zjawia trzech facetów z ogniem.

— Jarosław Borszewicz - Mroki
Reposted fromoblivions oblivions viakarr4mba karr4mba
0932 f4ff 500
Reposted fromoolacile oolacile viasadcaptain sadcaptain
musli
musli
1250 6c66
Reposted fromcloouds cloouds viaredheadlady redheadlady
musli
- cześć, co robisz?
- no hej, dziś jeszcze nic nie zrobiłam, kochałam cię w myślach trzy godziny, później coś zjadłam, dzień jak każdy.
Reposted fromsohard sohard viaesperer esperer

June 30 2015

musli
2228 cbb5
Reposted fromohsweethome ohsweethome viablackdrama blackdrama

March 19 2015

musli
9033 bc94
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaucieknijmi ucieknijmi
musli
Reposted frommrs-cold mrs-cold vialifeless lifeless
4040 84ae
Reposted fromsugikinator sugikinator viaEtien Etien
musli
2911 5d80
Reposted fromjossie jossie vianieplaczglupia nieplaczglupia

February 16 2015

musli
5249 75c4 500
Reposted fromOurDestiny OurDestiny

November 09 2014

musli
0404 9c81
Reposted fromdrobnostki drobnostki viamefir mefir

November 02 2014

musli
musli
musli
Reposted frommaoam maoam viamefir mefir
musli
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl